Kalisz, 01.08.2023

NOTICE

Zarząd PIXEL PERFECT DUDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887690, na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 04.09.2023 roku o godz. 12:00, w mieście siedziby spółki, w Kancelarii notarialnej Notariusza Arkadiusza Fraj mieszczącej się pod adresem 62- 800 Kalisz ul. Sukiennicza 8 / 2.

Porządek zgromadzenia:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-
2) wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-
3) sporządzenie listy obecności,-
4) stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,-
5) przyjęcie porządku obrad,-
6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021, -
7) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021,- 8) przedstawienie propozycji pokrycia straty za rok 2021, -
9) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022,-
10) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022,-
11) przedstawienie propozycji pokrycia straty za rok 2022,-
12) podjęcie uchwał w sprawach: -
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021; -
   b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021;-
   c) udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021;-
   d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021;-
   e) pokrycia straty za rok 2021; -
   f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022; -
   g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022;-
   h) udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022;-
   i) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022;-
   j) pokrycia straty za rok 2022; -
13) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -

W celu realizacji obowiązku udostępnienia akcjonariuszom dokumentów odpowiadających treścią rocznemu sprawozdaniu finansowemu (oraz ewentualnie sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania) przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy informujemy, że kopia tych dokumentów została z zachowaniem terminu wyłożona dla akcjonariuszy do wglądu w siedzibie spółki. Ponadto informujemy, że na wniosek akcjonariusza dokument odpowiadający treścią wskazanemu dokumentowi może zostać przesłany akcjonariuszowi na adres wskazany przez niego we wniosku o przesłanie dokumentu odpowiadającego treścią wskazanemu dokumentowi.

Chairman of th Board
Dariusz Pietrala

Board Member
Paweł Szpiczakowski